Aktuálne dianie v našej obci

Oznam

Internetová stránka obce Bohdanovce "bohdanovce-ke.sk" bola z technických príčin v čase od 1.3.2017 - 7.3.2017 nedostupná. 

Ďakujeme za pochopenie

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ,

16.  z a s a d n u t i e ,  Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach, ktoré sa uskutoční a to dňa                                                              

08.03.2017  v    stredu   so začiatkom o 18.00

v zasadačke Obecného úradu

Program zasadnutia:

1.     Otvorenie a schválenie programu

1.     Voľba členov návrhovej komisie, kontrola uznesení

2.     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017

3.     Schválenie úväzku hlavného kontrolóra Obce Bohdanovce na nové funkčné obdobie 2017-2023

4.     Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Bohdanovce

5.     Schválenie Zmluvy na prenájom nebytových priestorov pre poskytovanie soc.služieb – denný stacionár   

6.     Vyradenie PC techniky ZŠ s MŠ

7.     Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru v Obci Bohdanovce

8.     Výzvy – uchádzanie obce Bohdanovce  o dotácie:

a)     Obecný úrad a kultúrny dom Bohdanovce – Zlepšenie  energetickej hospodárnosti

b)     Prestupný terminál BUS – BUS –centrálna autobusová zastávka Bohdanovce

c)     Dom smútku - oprava

d)     Budovy bývalej Drobnej prevadzkárne

e)     Zberný dvor

9.     Schválenie zámeru na prevádzkovanie Centier Integrovanej Zdravotnej starostlivosti (CIZS)

10.   Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č.1

11.   Rôzne

                                                                                                                                                                     

                                                                          Marta Gamrátová

                                                                                          starostka obce

Oznam

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Doplnkové informácie